Programmatūra lauksaimniecībai

Lauksaimniecība

FinaWin programmatūra ir elastīga un viegli izmantojama visos populārākajos lauksaimniecības scenārijos. FinaWin var pārņemt visu – no rēķinu sagatavošanas un finanšu plūsmas pārraudzības, līdz lauksaimniecības platību, mehānismu un bioloģisko aktīvu pārvaldībai. Tāpat FinaWin Lauksaimniecības risinājumi ļauj klientiem palielināt lauksaimniecības darbu efektivitāti – piemēram, optimizējot ķimikāliju, minerālmēslu un citu izejvielu lietojumu, vienlaikus aizsargājot dabas resursus un apkārtējo vidi. FinaWin nodrošina precīzus risinājumus visa veida lauksaimniecībā (labība, rapsis, kukurūza, utt.), lopkopībā (piena un gaļas ražošana), augļkopībā, zvērkopībā, biškopībā. FinaWin aptver visu veidu bioloģiskos aktīvus ar to īpatnībām visos gadalaikos, ļauj mērogot un pieskaņoties saimniecības izmēriem, izmantotajiem mehānismiem un iekārtām - neatkarīgi no to ražotāja. Lai nodrošinātu labāku lēmumu pieņemšanu, SolCraft piedāvā ConnectedFarm risinājumu, kas ļauj lauksaimniekiem efektīvi koplietot un pārvaldīt informāciju visā saimniecībā reālajā laikā. Lai optimizētu ūdens izmantošanu, FinaWin nodrošina ūdens apgādes un apūdeņošanas risinājumu pārvaldību, meliorācijas, hidrobūvju, zemes un būvdarbu pārvaldību. Tāpat FinaWin programmatūras komplekts ietver transportlīdzekļu parka pārvaldību un vadību, remontu, degvielas patēriņa un visu veidu korekcijas iespējas. Iespējami papildus risinājumi ar kartēšanas piesaisti, dažāda veida kontroles mehānismiem sēklu un bioloģiskajiem materiāliem, šķidriem/granulētiem produktiem, ražas pārstrādei un saimniecības pārvaldības scenārijiem. Katru darbību, kas notiek saimniecībā var ierakstīt FinaWin datubāzē. Bioloģisko aktīvu veselības stāvoklis un produktivitāte tieši attiecas uz galīgo rentabilitāti saimniecībā. Ir būtiski, lai aktuālā informācija par šīm un citām vērtībām tiek ierakstīta un saglabāta tālākai analīzei. Dienasgrāmatā var reģistrēt informāciju par dzīvnieku grupām vai atsevišķiem dzīvniekiem, kas ir piemēroti auditam/izsekojamībai. Var izvēlēties un datus importēt no citām elektroniskām ierīcēm, piemēram, svari, ganību mēriekārtas, svītru kodu lasītāji, utt.

Atpakaļ uz sarakstu