Par Solcraft

Solcraft logotips

Solcraft ir viens no vadošajiem grāmatvedības un biznesa vadības programmatūras izstrādātājiem Baltijā un piedāvā vienu no populārākajām grāmatvedības programmām Latvijā – FinaWin®.

Solcraft SIA dibināta 1991. gadā uz Plānošanas zinātniski pētnieciskā institūta lietišķās programmēšanas nodaļas pamata un tobrīd bija viena no pirmajām informācijas tehnoloģiju kompānijām Latvijā.

Šobrīd Solcraft ir vairāk nekā 20 gadu pieredze programmatūras un biznesa IT risinājumu izstrādē. Šo gadu gaitā Solcraft ir parādījis sevi kā zinošu ekspertu uzskaites un vadības procesu automatizācijas jomā dažādu nozaru un dažāda lieluma uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām. Uzņēmumā Solcraft strādā augsti kvalificēti programmētāji, konsultanti un analītiķi ar padziļinātām zināšanām IT, grāmatvedības un uzņēmumu resursu vadības jomās.

Solcraft pastāvīgi pilnveido savus izstrādātos IT produktus, piedāvājot jaunākos un modernākos risinājumus grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmu izstrādes jomā. Savu klientu interesēs pastāvīgi pētām un ieviešam savā programmā FinaWin® jaunākos sasniegumus un inovācijas informācijas tehnoloģiju jomā, tai skaitā Open Source produktus, kuri pilnveido funkcionālās iespējas, būtiski uzlabo ātrdarbību, atvieglo lietotāju darbu un ievērojami samazina programmas cenu. Solcraft piedāvātie IT risinājumi palīdz uzņēmumiem un organizācijām būtiski paaugstināt iekšējās kontroles un vadības sistēmas efektivitāti, kā arī saglabāt biznesa ekonomisko drošību, noturību un stabilitāti.

Kvalitātes politika

 • SOLCRAFT definē kvalitāti kā pakalpojumu sniegšanu atbilstoši līgumā norādītajām klienta vēlmēm un prasībām kvalitātei un saskaņā ar iekšējām KVS procedūrām. SOLCRAFT vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes, kā arī iekšējo kvalitātes kritēriju mainīgumu.
 • Par kvalitātes politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs darbinieks. Katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas īstenošanā. SOLCRAFT vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai.
 • SOLCRAFT kvalitātes politikas mērķis ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem šādās sfērās: 
 • grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmu izstrāde - grāmatvedības risinājumu projektēšana, ieviešana, programmatūras uzturēšana, lietotāju apmācīšana, konsultācijas, servisa uzturēšana;
 • projekta realizācija: nodrošināt kvalitatīvu un ātru programmu pielāgošanu, personāla apmācību;
 • programmas apkalpošana: nodrošināt kvalitatīvus servisa pakalpojumus - individuālu personāla apmācību, konsultācijas lietotāja darba vietā, FinaWin® programmatūras visu veidu apkalpošanu, likumdošanas izmaiņu ieviešanu, papildus speciālo atskaišu izstrādāšanu, programmu atjaunināšanu, Linux serveru operētājsistēmu instalēšanu, datu bāzu servera monitoringu, arhivācijas un drošības sistēmas veidošanu, konsultācijas par serveriem, darbstacijām, tīkliem, kases aparātiem, svariem utt.
 • līgumu izpilde: detalizēti pildīt līgumu prasības un noteikumus. Šie pakalpojumi atbilst LR un starptautiskajiem standartiem.
 • Kvalitātes politika tiek realizēta ar atbalstošu darbību palīdzību, kas vērstas uz SOLCRAFT mērķu sasniegšanu:
 • Pilnveidot un attīstīt SOLCRAFT definētus procesus, analizēt konstatētās nepilnības un izstrādāt nepilnību novēršanas pasākumus.
 • Attīstīt esošus programmproduktus un izveidot jaunus.
 • Attīstīt uzņēmuma infrastruktūru, personāla resursus un zināšanas.
 • Apzināties un analizēt SOLCRAFT darbības riskus: gan ilglaicīgus, gan ikgadējos, gan katra projekta riskus.
 • Ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus.
 • SOLCRAFT politika nodrošina, ka visi pakalpojumi tiek sniegti, lai uzturētu noteikto kvalitātes līmeni un apkalpošanu atbilstoši klienta prasībām un vēlmēm. SOLCRAFT nodarbojas ar savas darbības uzlabošanas pasākumiem, tai skaitā ar neatbilstošas kvalitātes produkcijas skaita samazināšanu, pieņemot attiecīgās darbības, kas aprakstītas KVS procedūrās.
 • SOLCRAFT vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus Kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanai.
 • SOLCRAFT SIA vadība akcentē uzticēšanos katram uzņēmuma darbiniekam. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Katrs uzņēmuma darbinieks ir iepazīstināts ar tā kvalitātes politiku, kā arī ar metodēm un procedūrām, kuras tiek izmantotas, lai īstenotu noteikto kvalitātes politiku dzīvē.
 • SOLCRAFT vadība apzinās savu līderības funkciju, izstrādājot nākotnes vīzijas, nodrošinot to izpildi, uzņemoties atbildību par pieņemtiem lēmumiem, nodrošinot visu darbinieku motivēšanu darbam, veicot risku analīzi un ātri reaģējot uz krīzes situācijām, ja tādas rodas. 
 • Kvalitātes vadības rokasgrāmata un procedūras ir dokumenti, kuri nodrošina uzņēmuma apkalpošanas un kvalitātes līmeni kopumā. Viss uzņēmuma personāls stingri ievēro noteiktās procedūras, lai izpildītu organizācijas uzņemtās saistības pakāpeniskā kvalitātes standartu ieviešanā un pielietošanā. 
 • Uzņēmuma vadība no savas puses apņemas īstenot šādas darbības:
 • precīzi formulēt amata pienākumus un atbildību par to izpildi;
 • motivēt katru darbinieku kvalitatīvai amata pienākumu pildīšanai;
 • palīdzēt darbiniekiem profesionālā izaugsmē;
 • veidot katra darbinieka un organizācijas darba kvalitātes un efektivitātes kopumā pastāvīgas kontroles mehānismu.
 • Uzņēmuma vadība katru gadu nosaka un pārskata mērķus kvalitātes jomā katrai apakšnodaļai un organizācijai kopumā.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:

 • grāmatvedības un uzņēmuma resursu vadības programmas FinaWin® izstrāde, nepārtraukta attīstība un pilnveidošana,
 • jaunu IT risinājumu izstrāde,
 • programmatūras ieviešana pie klientiem un individuāla pielāgošana klientu vajadzībām,
 • programmatūras lietotāju apmācība,
 • ieviestās programmas uzturēšana, jaunumu un izmaiņu ieviešana,
 • Likumdošanas izmaiņu risinājumu izstrāde, ieviešana, pielāgošana,
 • dažāda veida sistēmas darbu veikšana, tai skaitā Linux specializēta instalācija, serveru monitorings.
   

Mūsu svarīgākie sasniegumi:

Jau 1991. gadā tika izstrādāta pati pirmā programmas versija Fina®, kas darbojās OS DOS vidē, savukārt 1995. gada tapa pirmā programmas versija OS Windows vidē FinaWin®. Kopš tā laika programmatūra tika nepārtraukti attīstīta, Solcraft regulāri nāca klajā ar jaunām – vēl labākām – programmas versijām.

1999. gadā FinaWin® tiek pielāgota Linux operētājsistēmai. Turklāt jau 15 gadus mēs veicam OS Linux specializētu instalāciju, kura atbilst visstingrākajām prasībām attiecībā uz datu drošību un ir veiksmīgi izgājusi starptautiskas auditoru kompānijas pārbaudi

Kopš 2000. gada Solcraft saviem klientiem piedāvā programmu Replikācija, kas nodrošina automātisku datu apmaiņu reālā laika režīmā starp attālinātām struktūrvienībām, datu bāzēm

2002. gadā FinaWin® kļuva par vienīgo vietējo programmu Baltijā, kurā Eiropas Savienība atļāva veikt SAPARD līdzekļu uzskaiti. Pa šo laiku FinaWin® versija, kas speciāli pielāgota ES līdzekļu uzskaitei, ir izgājusi divus starptautiskus auditus.

2008. gadā Solcraft iegūst ISO 9001:2008 sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma IT risinājumu ieviešanas, pielāgošanas un lietotāju atbalsta atbilstību visām šī standarta prasībām.

2011. gadā Solcraft par godu 20 gadu jubilejai izstrādā īpašu programmas FinaWinSolis® „Jubilejas versiju“, kas ir jau 6. programmas versija. Jaunā versija piedāvā jaunas funkcijas: jaunus formu un atskaišu dizaineri, notikumu monitoru, lietvedības funkcijas, e-parakstu, vienkāršotu filtrēšanu, būtiski uzlabotu interfeisu, ātrdarbību un citus lietotājiem patīkamus uzlabojumus. Tiek ievesta Internet “mākoņa’’ programmas modulis SelfServiss.

2012. gadā pāreja uz Firebird 2.5 versiju.

2013. gadā “pāreja uz EURO” - tehnoloģisko risinājumu izstrāde, ieviešana.

2014. gadā ir izstrādāts jauns modulis - Lietvedība.

2015. gada ir izlaista jaunākā FinaWin® 7.0 versija ar Unikodiem, jaunākas funkcijas: mobilo termināļu aplikācijas, sarežģīto projektu vadība, izmaksu pārrēķins priekš precīza pašizmaksu aprēķina.